Struktura organizacyjna Instytutu jest następująca:


Struktura organizacyjna Instytutu Badawczego Leśnictwa - schemat

Stan zatrudnienia: liczba zatrudnionych w Instytucie w dniu 31 grudnia 2022 r. wynosiła 168 osób, w tym 163 osoby zatrudnione na pełnym etacie i 5 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy.