Instytut Badawczy Leśnictwa, jako państwowa jednostka organizacyjna nadzorowana przez Ministra Klimatu i Środowiska, gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków.

Majątek Instytutu stanowią: 
1. grunty i budynki przekazane przez Skarb Państwa, na podstawie Ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo rozwojowych Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993 oraz uzyskane inną drogą, położone w Warszawie, Sękocinie Starym, Białowieży, Krakowie, Szklarskiej Porębie, Piszu i w Sójkach, 
2. infrastruktura techniczna budynków i obiektów wraz z wyposażeniem niezbędnym do ich prawidłowej eksploatacji, 
3. aparatura naukowo-badawcza, sprzęt komputerowy i wyposażenie biurowe w komórkach organizacyjnych,
4. środki transportowe.
 
Informacje na temat majątku Instytutu Badawczego Leśnictwa dostępne są na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska:
https://bip.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/bip/jednostki_podlegle_nadzorowane/Instytut_badawczy_lesnictwa/Skan_sprawozdania_finansowego_IBL_2020.pdf