Rada Naukowa IBL jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu, posiada uprawnienia do przeprowadzania postępowań doktorskich i habilitacyjnych.